DALO and Danske Patruljeskibe K/S reaches agreement on new naval vessels for The Danish Armed Forces

The Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation (DALO) has signed an agreement with Danske Patruljeskibe K/S – a consortium founded by Terma, Odense Maritime Technology and PensionDanmark – on the scheme design for new naval vessels for the Danish Armed Forces.

Danske Patruleskibe Photo Credit: OMT

(Danish version below)

With the agreement, DALO has chosen Danske Patruljeskibe K/S as full-line supplier and responsible for the development of modern, future-proofed naval vessels to the Danish Armed Forces through a groundbreaking new cooperation model that will ensure a strong security of supply to The Danish Armed Forces.

”The Government and a wide majority in the Danish Parliament have charted a visionary course for the procurement of Denmark’s new flexible vessels. A course founded on the long and proud tradition of Denmark as a shipbuilding nation. This project will involve a wide range of Danish companies and create a lot of Danish jobs securing that world class maritime skills in Denmark well into the future”, says Jes Munk Hansen, CEO of Terma.

The agreement includes a detailed design and construction strategy process ensuring that the new vessel type will meet the demands of The Danish Armed Forces while establishing the base for the purchase and production of the new naval vessels through a broad-based cooperation with all relevant industrial players. By these means, The Danish Armed Forces will get the right vessels and national security of supply critical to security, simultaneous with the creation of a multitude of Danish jobs.

”OMT has obtained very strong skills within modular vessel design from, among others, the involvement in a British led, international partnership on total supply of naval vessels to the UK. We will bring the experience and skills into play on the domestic front to consider Denmark’s specific needs for new naval vessels while ensuring that we utilize and develop the unique skills of the maritime industry,” says Kåre Groes Christiansen, CEO of Odense Maritime Technology.

As full-service supplier, Danske Patruljeskibe K/S assures that the new naval vessels will be designed and built to meet to needs of the Danish Armed Forces, including innovative technological solutions that can contribute to the green transition of The Danish Armed Forces. This will further improve unique industrial skills and can prove to be the beginning of an export adventure to the benefit of Danish business and jobs.

"As a pension fund for more than 800,000 employees, PensionDanmark wants to contribute to new, innovative partnerships that can solve important societal tasks. With this innovative agreement, we pool the consortium's unique competencies in project and risk management, defense systems and ship design to develop flexible and future-proof naval vessels. There is great demand abroad for ships that are built in a full-service supplier model, and thereby be on our way to creating Blue Denmark's next export success with Danish jobs as a significant side benefit," says Torben Möger Pedersen, CEO of PensionDanmark.

"With today's signature, we look forward to, in close cooperation with the Danish Armed Forces and subcontractors, developing the brand new naval vessels to patrol Denmark's security and marine environment. The agreement will thus be the starting point for the building and consolidation of national critical competences, which in the long term will strengthen Denmark's security of supply in the maritime area. We are proud to be able to contribute to that", says Hans Schneider, CEO of Danske Patruljeskibe K/S.

Facts - Denmark's new naval vessels for The Danish Armed Forces

  • In June 2021, the signatory parties to the defence agreement decided to initiate a development project for a new type of naval vessel for the Danish Armed Forces, which must be able to secure Danish sovereignty at sea and solve marine environmental tasks.
  • In April 2022, The Danish Ministry of Defence Acquisition and Logistics Organisation (DALO) announced that it wishes to acquire the new vessels from Danske Patruljeskibe K/S in a full-service supplier model, including design, integration of systems, construction and maintenance for an initial period.
  • In June 2023, an agreement has been reached between DALO and Danske Patruljeskibe K/S on a scheme design, forming the basis for the acquisition and production of the new naval vessels.

About OMT

Odense Maritime Technology A/S (OMT) is Denmark's leading consultant and designer of flexible naval vessels. OMT has recently exported the Danish Iver Huitfeldt frigate design so that it now forms the basis for the UK Navy's new standard frigate, which is currently also sought to be exported to other allied countries. This creates significant export opportunities for all the Danish sub-suppliers who have components on the vessels.

Read more at odensemaritime.com

About PensionDanmark

PensionDanmark A/S administers labor market pensions, health schemes and education funds for more than 816,000 members employed in 21,800 private and public companies. PensionDanmark is a member-owned company, where the entire profit goes to the members. The total payments amounted to DKK 15.2 billion DKK in 2022. The balance is over DKK 300 billion DKK

Read more at pensiondanmark.com

Questions

Contact: Hans Schneider, CEO of Danske Patruljeskibe K/S, hsc@danskepatruljeskibe.dk 

FMI og Danske Patruljeskibe K/S indgår aftale om nye patruljeskibe til Forsvaret

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har i dag underskrevet en aftale med Danske Patruljeskibe K/S – et konsortium stiftet af Terma, Odense Maritime Technology og PensionDanmark – om forprojektet til Forsvarets nye patruljeskibe.

Med aftalen har FMI valgt Danske Patruljeskibe K/S som totalleverandør og ansvarlig for udviklingen af moderne, fremtidssikrede flådeskibe til Forsvaret efter en banebrydende ny samarbejdsmodel, der også sikrer en stærk forsyningssikkerhed for Forsvaret.

”Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget udstukket en visionær kurs for, hvordan Danmarks nye fleksible fartøjer skal anskaffes. En kurs, der bygger videre på Danmarks lange og stolte tradition for at bygge skibe. Det projekt vil involvere en bred vifte af danske virksomheder og skabe mange danske arbejdspladser, og dermed sikre at vi langt ud i fremtiden har verdensklasse maritime kompetencer i Danmark”, siger Jes Munk Hansen, administrerende direktør i Terma.

Aftalen omfatter en grundig design- og byggestrategi-proces, der sikrer, at den nye skibstype opfylder Forsvarets behov og samtidig etablerer grundlaget for anskaffelse og produktion af de nye patruljeskibe med afsæt i et bredt samarbejde med alle relevante danske industrielle aktører. På den måde sikres Forsvaret de rigtige skibe og en sikkerhedsmæssigt afgørende national forsyningssikkerhed samtidig med, at der skabes en lang række danske arbejdspladser.

”OMT har opbygget meget stærke kompetencer inden for modulært skibsdesign fra blandt andet vores deltagelse i et britisk-ledet, internationalt partnerskab om totalleverance af flådefartøjer til UK. De erfaringer og kompetencer skal vi nu bringe i spil herhjemme, så vi både tilgodeser Danmarks specifikke behov for nye flådefartøjer og samtidig sikrer, at vi udnytter og videreudvikler den danske maritime industris unikke kompetencer,” siger Kåre Groes Christiansen, administrerende direktør i Odense Maritime Technology.

Som totalleverandør garanterer Danske Patruljeskibe K/S, at de nye flådefartøjer designes og bygges efter Forsvarets behov, herunder med innovative danske teknologiløsninger, der kan bidrage til den grønne omstilling af Forsvaret. Det vil bidrage til at videreudvikle unikke industrielle kompetencer, og det kan blive startskuddet på et eksporteventyr til gavn for dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser.

”Som pensionskasse for mere end 800.000 lønmodtagere ønsker PensionDanmark at bidrage til nye, innovative samarbejder, der kan løse vigtige samfundsopgaver. Med denne nyskabende aftale puljer vi konsortiets unikke kompetencer inden for projekt- og risikostyring, forsvarssystemer og skibsdesign for at udvikle fleksible og fremtidssikrede flådefartøjer. Der er stor efterspørgsel i udlandet efter skibe, der bygges i en totalleverandørmodel, og vi kan dermed være på vej til at skabe det Blå Danmarks næste eksportsucces med danske arbejdspladser som en væsentlig sidegevinst,” siger Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i PensionDanmark.

”Med dagens underskrift, ser vi frem til, i tæt samarbejde med Forsvaret og underleverandører, at udvikle de helt nye patruljeskibe til at passe på Danmarks sikkerhed og havmiljø. Aftalen bliver således startskuddet for opbygningen og konsolideringen af nationale kritiske kompetencer, der på sigt vil styrke Danmarks forsyningssikkerhed på det maritime område. Det er vi stolte af at kunne bidrage til”, siger Hans Schneider, administrerende direktør i Danske Patruljeskibe K/S.

Fakta – Danmarks nye patruljeskibe

  • I juni 2021 besluttede forsvarsforligskredsen at igangsætte et udviklingsprojekt for en ny type patruljeskibe til Forsvaret, der skal kunne sikre dansk suverænitetshævdelse på havet og løse havmiljøopgaver.
  • I april 2022 bekendtgjorde Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), at man ønsker at anskaffe de nye fartøjer hos Danske Patruljeskibe K/S i en totalleverandørmodel, som omfatter design, integration af systemer, konstruktion og vedligeholdelse i en initialperiode.
  • I juni 2023 er der indgået aftale mellem FMI og Danske Patruljeskibe K/S om et forprojekt, som skal danne grundlag for anskaffelse og produktion af de nye patruljeskibe.

Kort om OMT

Odense Martime Technoogy A/S (OMT) er Danmarks førende rådgiver om og designer af fleksible flådefartøjer. OMT har senest eksporteret det danske Iver Huitfeldt fregat design således at det nu danner basis for UK Navy nye standard-fregat, som pt også søges eksporteret til andre allierede lande. Herved skabes væsentlige eksportmuligheder for alle de danske underleverandører der har komponenter på fartøjerne.

Læs mere på odensemaritime.com

Kort om PensionDanmark

PensionDanmark A/S administrerer overenskomst- og virksomhedsaftalte arbejdsmarkedspensioner, sundhedsordninger og uddannelsesfonde for over 816.000 medlemmer beskæftiget i 21.800 private og offentlige virksomheder. PensionDanmark er et kundeejet selskab, hvor hele overskuddet går til medlemmerne. De samlede indbetalinger udgjorde 11,2 mia. kr. i 2022. Balancen er over 300 mia. kr.

Læs mere på pensiondanmark.com

Spørgsmål

Ved spørgsmål til ovenstående nyhed, kan man rette henvendelse til: Hans Schneider, administrerende direktør i Danske Patruljeskibe K/S: hsc@danskepatruljeskibe.dk 

Overview of Terma Grenaa facility, drone photo

Who we are

Terma in Brief

The Denmark based high-tech Terma Group develops products and systems for defense and non-defense security applications; including command and control systems, radar systems, self-protection systems for aircraft, space technology, and aerostructures for the aircraft industry.

Learn more about us